รถพลังไฟฟ้า 14 ที่นั่ง ณ.มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี

Global Corporation ส่งมอบรถไฟฟ้า 14 ที่่นั่ง ณ.มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี  เพื่อให้บริการรับส่งนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัย อีกทั้งเป็นการร่วมรณรงค์รักษาสิ่งแวดล้อม เพิ่มบรรยากาศที่ดี ภายในมหาวิทยาลัยอีกด้วย